Adatkezelési tájékoztató

1. ADATKEZELŐ, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, JELEN TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Kossuth utca 13., a továbbiakban „Színház”, „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”), mint a www.gyulaivarszinhaz.hu és a www.shakespearefesztival.hu honlapok üzemeltetője által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket, eljárási szabályokat.

Az Adatkezelő:
Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Kossuth utca 13.
képviselője: dr. Elek Tibor ügyvezető
adatvédelmi tisztviselő / tanácsadó {név, e-mail cím, telefonszám}
Szilágyi Sándorné, gyulaivarszinhaz@t-online.hu, 06 66 463 148

Az Adatkezelő vállalja, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak azzal, hogy abban az esetben, ha a jelen Tájékoztatóban foglaltak és a hatályos szabályozás között eltérés van, úgy mindenkor a hatályos jogszabályok az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy a módosításokról kellő időben tájékoztatást nyújt a weboldalán, vagyis az adatkezelési irányelvek visszamenőleges alkalmazása kizárt.

Az Adatkezelési tájékoztatóval és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések esetén állunk rendelkezésre a gyulaivarszinhaz@t-online.hu e-mail címen.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban lefektetett elvek, eljárások megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”), amely Magyarországon is alkalmazandó 2018. május 25-től.

2. A KEZELT ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK, ÉRTELMEZÉSEK (EU) 2016/679 RENDELET ALAPJÁN

Az Adatkezelési tájékoztatóban releváns meghatározások az alábbiak:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások.

„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét.

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

„info tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

„ GDPR”: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A fentebb fel nem sorolt fogalmak a Rendelet 4. cikkében megtalálhatók.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”)

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”)

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelőnek képesnek kell lennie a megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Info tv. alapján főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

a) Hozzájárulás
Ha a személyes adat felvételére az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánításával került sor, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

b) Kötelező adatkezelés
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés, online ügyintézés elősegítése.

A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek.

Az érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja minden esetben arra irányul, hogy a kulturális közfeladat ellátásához szükséges feltételek megteremtése érdekében a nézőkkel a Színház folyamatos kapcsolatot tudjon tartani. E célok miatt a Színház további olyan egyéb marketing tevékenységet is végezhet, amely a fenti célok megvalósítása érdekében megkívánja az érintett beleegyezésével történő további adatkezelést.

A Színház tájékoztatást küldd a nézőnek az alábbi tartalommal különösen:
– a színház évada
– a színház havi műsora
– a színház bemutatói
– a színház előadásai
– a színház meghívott vendégelőadásai
– a színház fesztiváljai
– a színház rendezvényei
– műsorváltozás
– játék, sorsolás szervezése.

Facebook

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, VÉDELME

Az Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközzel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő székhelyén, adatfeldolgozójánál és a szerverparkban.

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő a leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti harmadik személy útján, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő nem végez a személyes adatokkal kapcsolatban automatizált feldolgozást.

Az Adatkezelő az adatvédelemmel összefüggésben ideértve az adatvédelmi incidenst is intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, hírlevél stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Azonban az Internet köztudomásúlag nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

7. ADATFELDOLGOZÓ
Cégnév: InterTicket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet
Adószám: 10384709-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-736766

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: jegy- és bérletértékesítési szolgáltatás teljesítése.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontban írottakon felül más adatfeldolgozót is igénybe vegyen.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a megadott adatokat mindaddig kezeli, ameddig az adatkezeléshez adott jogosultság visszavonásra nem kerül.
Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott célok tekintetében a Színház a megadott személyes adatokat
a) Direktmarketing célú megkeresések esetén a megadott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig,
b) a www.gyulaivarszinhaz.hu oldalon történt hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat (név, e-mail cím)
c) Jegyvásárlás esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében meghatározott törvényes adatkezelési idő, amely a számla kiállításától számított nyolc év.A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Határozott időre szóló önkéntes hozzájárulás esetén (pl. nyeremény játék) az adatkezelés a határozott idő elteltével megszűnik, az érintett adatait a Színház törli.
Abban az esetben, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy más, a jogszabályban előírt feltétel bekövetkezik, úgy az általa kezelt adatot a Színház törli.

9. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Rendeletben megjelölt személyes adatok az adatkezelés céljánál írtak szerint.

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett kérelmezheti az – Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatszolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az érintett a kérelmét személyesen, postai levélben vagy e-mail útján nyújthatja be a Színház jelen tájékoztatóban írt címén.

A Színház köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 14 munkanapon belül, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást. A Színház a tájékoztatást ingyenesen adja, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Színházhoz még nem nyújtott be.

Az érintett tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv.-ben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben a Színház írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Színház tájékoztatja az érintettet jogorvoslati lehetőségekről. A Szolgáltató az adatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően törli, zárolja, helyesbíti.

Jogorvoslati lehetőség:

Az érintett jogaik megsértése esetén a Színház ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A bírósági eljárásra vonatkozóan az Info tv. 22. § irányadó.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

11. ADATVÉDELMI INCIDENSKEZELÉS

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

A bejelentésben legalább:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát
b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a jelen tájékoztató és a mindenkor hatályos jogszabályok között ellentmondás van úgy az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó hatályos és érvényes jogszabályok által előírtak szerint jár el az adatkezelés során.
A jelen tájékoztató a mai napon elfogadását követően lép hatályba, az közzétételre kerül az Adatkezelő honlapján, továbbá a Színház épületében nyomtatott formában hozzáférhető.

Gyula, 2018. május 24.

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.
Adatkezelő