Pályázati felhívás a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére

1. A pályázatot meghirdető szerv adatai:
Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.)

2. A munkáltató adatai (egyben a munkavégzés helye is):
Gyulai Várszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5700 Gyula, Kossuth u. 13.)

3. A munkakörre vonatkozó legfontosabb adatok:
A munkáltató vezetését ügyvezető látja el, munkaviszony keretében, 5 év határozott időtartamra kinevezve, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) és az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályai szerinti pályázati eljárás lefolytatásával. A munkáltató vezetőjével – az Emtv.-ben foglalt eltérésekkel – az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.

4. A munkaviszony kezdő és befejező időpontja, a munkába lépés napja:
A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól, a munkába lépés várható időpontja 2022. november 2.

5. A javadalmazás:
Az ügyvezetői feladatok ellátásáért járó munkabért az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg. A munkavállaló a munkáltatóval munkaviszonyban lévő többi dolgozójával azonos elbírálás szerint jogosult mindazon kedvezményekre és juttatásokra, amelyekben a dolgozók belső szabályzat vagy egyéb intézkedés alapján részesíthetők.

6. A vezetői munkakör betöltésének feltételei:
A vezető munkakörének ellátásával szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább ötéves, szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal rendelkező személy bízható meg.
Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség.
Jogász vagy közgazdász szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén a szervezetnél művészeti vezetőt kell foglalkoztatni.
Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.
A szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól mentesül a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített, a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy.

További követelmények:
– ügyvezető az a nagykorú, természetes személy, magyar állampolgár lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
– nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
– nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet;
– az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

7. A pályázat részeként benyújtandó okiratok, nyilatkozatok:
Okiratok, dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a végzettséget igazoló okiratok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– a munkáltató szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepció (vezetői program).

Nyilatkozatok:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Ptk. 3:22. §-ában foglalt összeférhetetlenség és a Ctv. 9/B. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt, továbbá nem áll bármely más, jogszabály által felállított összeférhetetlenségi ok hatálya alatt sem,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a Képviselő-testülettől és annak bizottságaitól a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását.

A vezetői programról: a Gyula város kulturális életében fontos szerepet játszó szervezet művészeti irányítását vállaló vezetőtől azt várja a kinevezési jogkör gyakorlója, hogy a több mint 50 éve működő Gyulai Várszínház eddig kialakított művészeti irányvonalának megfelelő szakmai-művészeti koncepciót fogalmazzon meg, és alakítsa ki ehhez kapcsolódóan a gazdasági elképzeléseket és a szervezet működtetésére vonatkozó terveket. A pályázónak ki kell fejtenie a szervezet részletes programját, különös tekintettel a közreműködő művészek körének kialakítására, a repertoár kidolgozására, a színház belső műhelymunkájának megalapozására, valamint a külső kapcsolattartásra. Szükséges a szakmai-művészeti koncepció pénzügyi mutatókkal történő részletes alátámasztása is.

8. A munkáltató 2022. évi költségvetésének fő előirányzatai:
Bevételek:
– saját bevétel: 18 000 e Ft,
– pályázati támogatás: 100 000 e Ft,
– önkormányzati támogatás: 40 600 e Ft,
– ágazati bértámogatás: 8 000 e Ft,
– egyéb bevétel: 2 700 e Ft.

Költség-ráfordítások:
– anyagköltség: 6 000 e Ft,
– szolgáltatások: 84 560 e Ft,
– személyi jellegű költségek: 65 240 e Ft,
– adók, járulékok: 7 600 e Ft.

Engedélyezett létszám (határozatlan idejű munkavállalók):
– 5,5 fő szellemi foglalkoztatott,
– 2 fő fizikai foglalkoztatott.

9. A pályázatok benyújtásának határideje, módja:
A Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján történő közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázatot minden lapon szignózva a következő címek egyikére lehet benyújtani:
– 2 példányban postai úton a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), feltüntetve az alábbiakat: „Színházigazgatói pályázat, nem felbontandó!”, vagy
– elektronikus úton (pdf formátumban, szkennelve) a gorgenyi@gyula.hu címre.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja.

10. A pályázatok elbírálásának rendje:
A pályázatok elbírálására a Rendelet 6. § – 7. § szerinti bírálati rend szerint történik. A munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a munkáltatói jogkör gyakorlója harminc napon belül, önkormányzati fenntartó esetén a következő képviselő-testületi ülésén dönt. A pályázatokat – a szakmai bizottság véleményének kikérésével – a meghallgatásokat követően az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.

11. Egyéb információk:
A pályázati dokumentáció elérhető a www.gyula.hu és a gyulaivarszinhaz.hu honlapokon. A pályázattal kapcsolatos további információt Dr. Tariné dr. Botta Ágnes jogi és humánpolitikai vezető nyújt a +36 66 526 811-es telefonszámon, a tarine@gyula.hu e-mail címen, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Gyulai Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) 35. számú irodájában.

A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat megjelent 2022. augusztus 29. napján: 
https://kormany.hu/dokumentumtar/palyazatok-3

Közvetlen link:
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/3/3b/3b3/3b393a6caf4326c2f494a694c35b1108067d8c91.pdf

 

Gyulai Várszínház Nkft. – Pályázati felhívás

178_2022_kt_határozat_

 

Mellékletek:

6_2022_rendelet Közművelődési feladatokról

Gyula_Varos_Kulturalis_Koncepcioja_2009-2016_79_2009_III_26

Gyulai Várszínház Nkft – SZMSZ

Gyulai Várszínház Nkft _Alapító okirat

Gyulai Várszínház Nkft. – keretszerződés – 2020-2025 – közfeladatellátás

Gyulai Várszínház Nkft. – Közhasznúsági melléklet 2021

Gyulai Várszínház Nkft. – mérleg-eredménykimutatás 2021