Adatkezelési tájékoztató

1. ADATKEZELŐ, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, JELEN TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Kossuth utca 13., a továbbiakban „Színház”, „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”), mint a www.gyulaivarszinhaz.hu és a www.shakespearefesztival.hu honlapok üzemeltetője által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket, eljárási szabályokat.

Az Adatkezelő:
Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Kossuth utca 13.
képviselője: dr. Elek Tibor ügyvezető
adatvédelmi tisztviselő / tanácsadó {név, e-mail cím, telefonszám}
Szilágyi Sándorné, gyulaivarszinhaz@t-online.hu, 06 66 463 148

Az Adatkezelő vállalja, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak azzal, hogy abban az esetben, ha a jelen Tájékoztatóban foglaltak és a hatályos szabályozás között eltérés van, úgy mindenkor a hatályos jogszabályok az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy a módosításokról kellő időben tájékoztatást nyújt a weboldalán, vagyis az adatkezelési irányelvek visszamenőleges alkalmazása kizárt.

Az Adatkezelési tájékoztatóval és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések esetén állunk rendelkezésre a gyulaivarszinhaz@t-online.hu e-mail címen.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban lefektetett elvek, eljárások megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”), amely Magyarországon is alkalmazandó 2018. május 25-től.

2. A KEZELT ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK, ÉRTELMEZÉSEK (EU) 2016/679 RENDELET ALAPJÁN

Az Adatkezelési tájékoztatóban releváns meghatározások az alábbiak:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások.

„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét.

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

„info tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

„ GDPR”: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A fentebb fel nem sorolt fogalmak a Rendelet 4. cikkében megtalálhatók.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”)

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”)

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelőnek képesnek kell lennie a megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Info tv. alapján főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

a) Hozzájárulás
Ha a személyes adat felvételére az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánításával került sor, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

b) Kötelező adatkezelés
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés, online ügyintézés elősegítése.

A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek.

Az érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja minden esetben arra irányul, hogy a kulturális közfeladat ellátásához szükséges feltételek megteremtése érdekében a nézőkkel a Színház folyamatos kapcsolatot tudjon tartani. E célok miatt a Színház további olyan egyéb marketing tevékenységet is végezhet, amely a fenti célok megvalósítása érdekében megkívánja az érintett beleegyezésével történő további adatkezelést.

A Színház tájékoztatást küldd a nézőnek az alábbi tartalommal különösen:
– a színház évada
– a színház havi műsora
– a színház bemutatói
– a színház előadásai
– a színház meghívott vendégelőadásai
– a színház fesztiváljai
– a színház rendezvényei
– műsorváltozás
– játék, sorsolás szervezése.

Facebook

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, VÉDELME

Az Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközzel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő székhelyén, adatfeldolgozójánál és a szerverparkban.

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő a leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti harmadik személy útján, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő nem végez a személyes adatokkal kapcsolatban automatizált feldolgozást.

Az Adatkezelő az adatvédelemmel összefüggésben ideértve az adatvédelmi incidenst is intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, hírlevél stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Azonban az Internet köztudomásúlag nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

7. ADATFELDOLGOZÓ
Cégnév: InterTicket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet
Adószám: 10384709-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-736766

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: jegy- és bérletértékesítési szolgáltatás teljesítése.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontban írottakon felül más adatfeldolgozót is igénybe vegyen.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a megadott adatokat mindaddig kezeli, ameddig az adatkezeléshez adott jogosultság visszavonásra nem kerül.
Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott célok tekintetében a Színház a megadott személyes adatokat
a) Direktmarketing célú megkeresések esetén a megadott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig,
b) a www.gyulaivarszinhaz.hu oldalon történt hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat (név, e-mail cím)
c) Jegyvásárlás esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében meghatározott törvényes adatkezelési idő, amely a számla kiállításától számított nyolc év.A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Határozott időre szóló önkéntes hozzájárulás esetén (pl. nyeremény játék) az adatkezelés a határozott idő elteltével megszűnik, az érintett adatait a Színház törli.
Abban az esetben, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy más, a jogszabályban előírt feltétel bekövetkezik, úgy az általa kezelt adatot a Színház törli.

9. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Rendeletben megjelölt személyes adatok az adatkezelés céljánál írtak szerint.

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett kérelmezheti az – Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatszolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az érintett a kérelmét személyesen, postai levélben vagy e-mail útján nyújthatja be a Színház jelen tájékoztatóban írt címén.

A Színház köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 14 munkanapon belül, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást. A Színház a tájékoztatást ingyenesen adja, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Színházhoz még nem nyújtott be.

Az érintett tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv.-ben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben a Színház írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Színház tájékoztatja az érintettet jogorvoslati lehetőségekről. A Szolgáltató az adatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően törli, zárolja, helyesbíti.

Jogorvoslati lehetőség:

Az érintett jogaik megsértése esetén a Színház ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A bírósági eljárásra vonatkozóan az Info tv. 22. § irányadó.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

11. ADATVÉDELMI INCIDENSKEZELÉS

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

A bejelentésben legalább:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát
b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a jelen tájékoztató és a mindenkor hatályos jogszabályok között ellentmondás van úgy az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó hatályos és érvényes jogszabályok által előírtak szerint jár el az adatkezelés során.
A jelen tájékoztató a mai napon elfogadását követően lép hatályba, az közzétételre kerül az Adatkezelő honlapján, továbbá a Színház épületében nyomtatott formában hozzáférhető.

Gyula, 2018. május 24.

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.
Adatkezelő

Bővebben...

53. évad a Gyulai Várszínházban

2016. július 1-től augusztus 14-ig rendezik meg a Gyulai Várszínház összművészeti fesztiválját. A nyári 53. évadban naponta előadásokkal várják a nézőket a 600 éves vár udvarán, a tószínpadon és a város különböző terein felállított színpadokon. Három új színházi bemutatót és számos, először itt látható produkciót nézhetnek meg a legszínesebb műfaji választékban, minden korosztályt megszólítva. Az évad keretében öt fesztivált is rendeznek, ahova Magyarország legnevesebb művészeit hívják meg, de világsztárok is fellépnek itt.

Tamási Áron halálának 50. évfordulójához kötődik az első új bemutató, amelyet Zongota címmel láthatnak a neves szerző műveiből. A darabot a tehetséges fiatal rendező Sardar Tagirovsky állítja színpadra a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagyszerű művészeivel. Az új előadás a gyulai és a sepsiszentgyörgyi színház közös produkciójában valósul meg.

Idén Shakespeare év van, hiszen 1616-ban, 400 éve halt meg a nagy angol színpadi szerző. Ezért ebben az évben kiemelt programok láthatók a XII. Shakespeare Fesztiválon Gyulán július 7. és 17. között. A Shakespeare Fesztiválon kerül sor a második új bemutató premierjére. A III. Richárd című drámát Vecsei Miklós újrafordításában a sikeres fiatal rendező, ifj. Vidnyánszky Attila állítja színpadra a vár udvarán a Gyulai Várszínház produkciójaként. A bemutató neves főszereplői: Trill Zsolt, Eszenyi Enikő, Hegedűs D. Géza, Szűcs Nelli, Trokán Nóra lesznek.

A harmadik új bemutató egy népszerű zenés darab lesz augusztus elején a tószínpadon. Az Anconai szerelmesek című zenés komédiát Lendvai Zoltán rendezi, amely a Gyulai Várszínház és a székesfehérvári Vörösmarty Színház közös produkciójaként valósul meg Hirtling István, Törőcsik Franciska, Váradi Eszter Sára, Varga Mária főszereplésével.

Az 53. évad egy háromnapos népművészeti fesztivállal és vásárral, a XVII. Körös-völgyi sokadalommal veszi kezdetét. Péntektől vasárnapig, reggeltől késő estig a Dél- Alföld művészete lesz a fókuszban a gyulai vár előtti téren, ahol a gazdag programban néptáncbemutatók, kézműves vásár és kiállítás, gyermekprogramok és népzene hívják az érdeklődőket.

William Shakespeare halálának 400. évfordulóján sok programmal várják az idén a nézőket a XII. Shakespeare Fesztiválon. Az új bemutató és a legjobb magyar Shakespeare előadások mellett külföldről is hívnak produkciókat, így látható lesz többek között angol, ausztrál, japán, olasz, szlovák előadás is. A fesztivál kiemelt külföldi produkciója Shakespeare : Szeget szeggel című darabja lesz, amely a világhírű litván rendező Oskaras Koršunovas legújabb munkája. Az előadást a Varsói Drámai Színház vendégjátékaként láthatjuk Gyulán. A legjobb magyar előadások közül meghívást kapott a budapesti Katona József Színház, akik az Ahogy tetszik című vígjátékot mutatják be Kovács D. Dániel rendezésében. A budaörsi Latinovits Színház a Rómeó és Júliát hozza el Berzsenyi Bellaagh Ádám színpadra állításában. A budapesti színművészeti egyetem IV. évesei a SZFEntivánéji álom című darabjukkal jönnek a fesztiválra Dömötör András rendezésében. A Rómeó és Júliát a fesztivál zárásaként is láthatják a kaposvári színművészeti egyetemisták előadásában. Mind a négy produkcióban kiemelt szerepet kapnak a fiatalok, amely az előadások hangulatában, lendületességében, humorában is visszatükröződik.

A Shakespeare Fesztiválon láthatnak egy látványos japán előadást a Hamletből Ophélia címmel, amely a japán tradicionális színház stílusában készült. Egy ausztrál színész a legnagyobb drámát hozza el az V. Henriket egy angol rendező színpadra állításában. Fellinis stílusban láthatják a Hamletet az olasz Magnólia Színház produkciójában. Többszörös fesztiváldíjas előadás a kétszemélyes Hamlet, amelyet a szlovák Kontra Színház ad elő Gyulán. A táncnak is fontos szerepe van a fesztiválon, az idén a Nemzeti Táncszínház és Kulcsár Noémi a Macbeth táncprodukciót hozza el. Lesz egy zenei ősbemutató Shakespeare emlékére, amelyet a Bágyi Balázs New Quartet és Pocsai Kriszta jazz zenekar mutat be Homage To Shakespeare címmel. A londoni Globe Színház az idei évfordulóra elkészíttette Shakespeare összes művét 10 perces rövidfilmeken, amelyet neves színészekkel forgattak „eredeti” helyszíneken pl.: Veronában, az egyiptomi piramisoknál, a londoni Tower-nél. Ezt a 37 rövidfilmet is meg lehet nézni a fesztivál ideje alatt esténként a gyulai vár körüli sétányon A teljes út címmel, magyar felirattal. Ezen kívül lesz konferencia, filmvetítések, gasztronómia és sok más érdekes esemény várja a nézőket a tizenegy napos fesztiválon. Bővebb info: www.shakespearefesztival.hu.

A történelmi drámának mindig fontos szerepe volt a Gyulai Várszínház műsorában. Az idén Tóth-Máté Miklós: A nagyrahivatott című darabját mutatják be a várszínpadon, amelyik egy jelentős történelmi alakról, Bakócz Tamásról szól, aki majdnem pápa lett az 1513-as vatikáni választáson.

A Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztiválon nagyszerű muzsikusok mutatják be a Kárpát-medence zenéit, megidézve a gyulai Halmos Béla szellemiséget, fellép a Csík Zenekar, Lipták Dániel és a Mentés másként, az EtnoRom valamint a Csángállók.

Móricz Zsigmond legsikeresebb színpadi művét a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház mutatja be az idén Gyulán. A Nem élhetek muzsikaszó nélkül című zenés produkcióban ismét láthatják a kiváló beregszászi színészek játékát, akik minden évben fellépnek az összművészeti fesztiválon.

Egy látványos táncelőadás lesz a tószínpadon, ahol az Experidance együttes előadásában nézhetik meg a Szenvedélyem, Velence című produkciót, megidézve a világhírű olasz város kultúráját, titokzatos karneválját, a szerelmet.

A XXV. Gyula Vár Jazz Fesztiválra elfogadta a szervezők meghívását a világ egyik legismertebb gitárvirtuóza Al Di Meola, aki új albumát az Elysiumot mutatja be, illetve eljátssza hosszú pályafutása legismertebb számait. Magyarország egyik legjobb jazz zenekara a Balázs Elemér Group, akik szintén bemutatkoznak a gyulai közönségnek, különleges zenét játszik Grencsó István, aki kiváló szaxofonjátékával mindig elbűvöli a közönséget. Illetve ismét fellép a fesztiválon a nagyszerű Gyulai Big Band is.

A XI. Vár Blues Fesztiválra két nagyszerű blues zenész érkezik külföldről. Az amerikai Big Daddy Wilson énekes, gitáros évekkel ezelőtt hatalmas sikert aratott a gyulai fesztiválon, aki most ismét vendégünk lesz. Az osztrák Ripoff Raskolnikov gitáros, énekes szintén bizonyította már, hogy vérében van a blues. Eric Clapton tavaly volt 70 éves, az ő muzsikáját szólaltatja meg az EC 70 – Eric Clapton Tribute Band Fekete Jenő, Tóth János Rudolf vezetésével, a vendégzenész a magyar gitárkirály, Tátrai Tibor lesz. A fesztiválon egy lendületes fiatal blues duót is meghallgathatnak, a Voodoo Papa Duot.

A világhírű karmester Vásáry Tamást ismét pulpitusra áll egy komolyzenei koncerten a várszínpadon, ahol a nemzetközi összetételű Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekart vezényli. Tavaly már jártak Gyulán, és tomboló sikert aratott a fellépésük. Valószínűleg így lesz az idén is.

Kálmán Imre: A Csárdáskirálynő című nagyoperettje bemutatójának 100 éves évfordulóját tavaly ünnepeltük. A legkedveltebb Kálmán-művet most Gyulán is láthatják a tószínpadon. Élő zenei kísérettel kiváló énekesek és színészek játsszák el a jól ismert darabot az Operettvilág előadásában. A produkcióban mások mellett színpadra lép Zsadon Andrea, Teremi Trixi, Dunai Tamás, Benkő Péter, Szolnoki Tibor.

Dale Wassermann: Száll a kakukk fészkére című műve évtizedek óta hatalmas könyv- és filmsiker. Most a színpadon láthatják viszont az amerikai történetet. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában kiváló színészek játsszák a szerepeket, Szabó Kimmel Tamás, Kocsis Pál, Péterfy Bori, Makranczi Zalán.

A gyerekek A szegény csizmadia és a Szélkirály című mesejátékot nézhetik meg a Békéscsabai Jókai Színház előadásában. E mellett természetesen az idén is lesznek ingyenes bábelőadások a legkisebbek örömére.

A Grease című musicalt évtizedek óta hatalmas sikerrel játsszák a világ zenés színpadain. Ugyancsak világszerte népszerű volt a darabból készült film is. Most a lendületes előadást a Bánfalvy Stúdió előadásában láthatják a tószínpadon sztárszereposztásban. Fellép: Vastag Csaba, Görgényi Fruzsina, Kiss Ramóna, Vastag Tamás.

Ebben az évben is lesz felolvasó színház, amikor egy új magyar drámát mutatnak be neves színészek. A darab szerzője is eljön a bemutatóra, amelyet beszélgetés követ a nézőkkel. A kortárs dráma felolvasó színházban az idén Benedek Albert új darabját a Rátenyér című szatírát ismerhetik meg a nézők Bagó Bertalan rendezésében, Lőkös Ildikó dramaturg szerkesztésében.

Az évad egy sikermusicallal zárul. Magyarország legnépszerűbb rock ’n’ roll zenekara volt a Hungária, az ő történetüket dolgozza fel sok-sok slágerrel a Made in Hungária a Debreceni Csokonai Színház előadásában.

 

Ezek mellett naponta még sok más érdekes program lesz a Gyulai Várszínházban.

A Gyulai Várszínház szlogenje az idén is változatlan: Nyáron színházba Gyulára várom!

 

Jegyek már vásárolhatók a gyulai jegypénztárban és Interneten keresztül, illetve foglalhatók az előadásokra a Gyulai Várszínház irodájában, a Kossuth u. 13. szám alatt, tel: 66/463-148, e-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu. A jegypénztárunk Gyulán a Várkertben található a kapusházban, tel.: 66/362-501. Budapesten és több más városban is megvásárolhatók a jegyeink.

 

Bővebb információ: www.gyulaivarszinhaz.hu

 

Bővebben...

52. évad a Gyulai Várszínházban június 26. – augusztus 9.

2015. június 26-tól augusztus 9-ig tart a Gyulai Várszínház nyári fesztiválja. Az 52. évadban naponta várják előadásokkal a nézőket a 600 éves gyulai várban és a csodálatos panorámájú tószínpadon. Három új színházi bemutatót és számos, először itt látható programot, vendégprodukciót nézhetnek meg a legszínesebb műfaji választékban, minden korosztályt megszólítva.

Az első új bemutató W. Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok című darabja lesz, amelyet Bocsárdi László rendez. A sepsiszentgyörgyi színház társulatával létrejövő produkció folytatása lesz a legjobb rendezésnek megválasztott, UNITER-díjas, két évvel ezelőtti, szintén itt bemutatott Hamletnek. A várszínpadon a XI. Shakespeare Fesztiválon látható új produkciónak a címszerepeiben újra találkozhatnak a kitűnő sepsiszentgyörgyi színészekkel: Mátray Lászlóval, Pálffy Tiborral, Nemes Leventével, Szakács Lászlóval.

Gyulán született a XX. század egyik legkülönösebb és legrejtélyesebb, mára kissé elfeledett írója Szathmári Sándor, akit a magyar Wellsnek és Orwellnek is neveznek. Legismertebb műve, a Kazohinia című szatirikus regénye hasonló a Gulliver történethez, arról szól, hogy a különböző társadalmakban mik a buktatók, miért nem működnek jól. Az angol humorral megírt utópisztikus szövegből most készül először színpadi adaptáció Vörös István dramaturg és a rendező átdolgozásában. Az izgalmasnak ígérkező bemutatót Sopsits Árpád rendezi kiváló színészek közreműködésével. A bemutatóra július 21-én kerül sor a tószínpadon. Az előadás külön érdekessége, hogy a nézők a játékhoz egészen közel, a színpadon foglalhatnak helyet.

A harmadik bemutató a varázslatos elbeszélő költemény színpadi változata lesz, Weöres Sándor: Psyché című műve. A vár mögött lévő ligetes parkban bemutatott, felnőtteknek szóló előadást Vidnyánszky Attila állítja színre a Kaposvári Egyetem színművészeti hallgatóival. Weöres Sándor lírai bravúrja a hányatott sorsú, viharos életű költőnőről, Psychéről szól. A bemutatóra augusztus 4-én kerül sor, amelyet még egy alkalommal láthatnak. Az új bemutatókon kívül még számtalan figyelemre méltó rendezvény lesz a Várszínházban.

Az 52. évad az idén is a háromnapos népművészeti fesztivállal, kézműves vásárral kezdődik június 26-án, a XVI. Körös-völgyi sokadalommal.

Az idei évad megnyitójára a vár előtt kerül sor 26-án, pénteken este hét órakor a sokadalmi téren. Ekkor nem csak a Várszínház 52. évada nyílik meg a Hazám, hazám dallamára zászló felvonással, ágyúlövésekkel, hanem a XVI. Körös-völgyi sokadalom is ekkor veszi hivatalosan kezdetét. Ezen a napon tartják IX. Országos Gyermektánc Fesztivál gálaműsorát, a vásárban népi mesterségek termékeit lehet megvásárolni, a népzene és a néptánc egész nap főszerepet játszik, de lesz gyermekjátszóház, kézműves bemutató, és meg lehet kóstolni a népi ételeket is. Szombaton reggel 10 órától folyamatosan zajlanak a bemutatók, este a tószínpadon a XIX. Békés Megyei Néptáncgálát nézhetik meg. Vasárnap is egész nap tart a program, lesz főző- és pogácsasütő verseny, vásári komédia és néptánc, népzene minden mennyiségben. Az ingyenesen megtekinthető vásárra minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők.

1991-ben a Gyulai Várszínházban, a bemutató évében láthatták már a Rock Színház előadásában a Móricz Zsigmond regényéből készült, mára már klasszikussá vált musicalt a Légy jó mindhaláligot Szinetár Dóra főszereplésével. Miklós Tibor szövegátdolgozására Kocsák Tibor írt egy nagyszerű, fülbemászó zenét. A musical azóta is töretlen sikerszériát produkált, bárhol is játszották. Június 30-án most a tószínpadon a debreceni Csokonai Nemzeti Színház nagy sikert aratott előadását nézhetik meg Várhalmi Ilona rendezésében, remek gyerek és felnőtt színészekkel.

A XI. nemzetközi Shakespeare Fesztivált július 2. és 12. között rendezik meg, amelyen ismét egy különleges válogatást láthatnak a legjobb hazai és külföldi Shakespeare előadásokból. A XI. Shakespeare Fesztivál egy világhírű produkcióval kezdődik. Július 2-án Pekingből érkezik a Kínai Nemzeti Színház társulata, akik a III. Richárdot mutatják be egy látványos előadáson. Az évezredes kínai kultúra és Shakespeare találkozásából varázslatos előadás született. Ezért érthető, miért hívták meg 2015-ben másodszor is Londonba a Globe to Globe fesztiválra 2012 után ezt az előadást. A neves kínai rendező Wang Xiaoying által színpadra alkalmazott adaptáció méltán nyerte el a közönség tetszését az eddigi előadások alkalmával. Shakespeare-nek a hatalom paranoiájáról szóló darabja igazi 21. századi alkotás lett, amelyben a kortárs színház ugyanúgy benne van, mint az ősi kínai színházi hagyományok.

Az új Shakespeare bemutató után július 6-án láthatják a Kossuth-díjas magyar színházi rendező,  Zsótér Sándor új munkáját a W. S. Othello – néger mór című darabját a fesztiválon. A mindig különleges előadásokat létrehozó művész a Stúdió K Színházban rendezte meg Shakespeare népszerű darabját, amelyet most a mai korba helyez. A kitűnő színészi alakításokkal megvalósított előadás olyan kérdésekkel szembesít minket, amelyeket általában nem szoktak feltenni a rendezők az Othello színpadra állításakor. Ez az előadás a társadalmi manipulációról szól, ahol érdekek mentén alkotnak véleményt különböző emberekről, helyzetekről.

Július 7-én újszerű látásmóddal megvalósított, Shakespeare: III. Richárd című előadás látható különleges helyszínen, a vár mellett. Burák Ádám rendező Marosvásárhelyen szerzett diplomát, majd Angliában mestervizsgát, ő állította színre a darabot egy nagyszerű erdélyi színésszel, Dávid Áronnal a főszerepben. Az előadás azt a kérdést boncolgatja, hogy mit jelent a kegyetlen eszközöket alkalmazó királynak a hit – személyiség – hatalom hármassága uralkodása során.

A Shakespeare Fesztiválon mindig fontos szerepe volt a zenének. Shakespeare korabeli reneszánsz muzsikát hallhatnak a nemzetközi hírű Magyar Reneszánsz Együttestől, amelynek Mandel Róbert tekerőlantos a vezetője. Csajkovszkij klasszikus zenéjére táncolnak a Miskolci Balett táncosai, akik Shakespeare legismertebb művét adják elő a táncszínpadon a Rómeó és Júliát. A friss szellemiséggel bemutatott kortárs táncelőadás a tragikus szerelemnek állít feledhetetlen emléket. Az előadást július 9-én láthatják a tószínpadra felszerelt forgószínpadon. Július 10-11-én egy kétnapos nemzetközi konferenciát rendeznek arról a manapság sokat feltett kérdésről Ki volt Shakespeare? Ki írta valójában ezeket a nagy színdarabokat. Maria Joao világhírű portugál jazz énekesnő a gyulai Shakespeare Fesztivál felkérésére készítette azt az új összeállítást, amelynek a címe Dalok Shakespeare-nek. Olyan ismert és új dalok hangzanak el jazzesített formában, amelyek a nagy drámaíróhoz köthetők. A különleges hangterjedelmű, remekül improvizáló énekesnő koncertjei mindig nyújtanak valami egyedit, valami olyat, amelyet másoktól még nem hallottunk. Maria Joaot remek portugál jazz zenészek kísérik a koncerten. Ez az előadás még több másik fesztiválon is hallható lesz, az European Shakespeare Festivals Network tagjainál. A tavalyi évben elmaradt az egyik kiemelkedő magyarországi Shakespeare bemutató gyulai vendégjátéka, a Lear király. A Nemzet Színésze, a Kossuth-díjas Cserhalmi György főszereplésével láthatják a megrendítően szép előadást Bagó Bertalan rendezésében a tószínpadon. A székesfehérvári Vörösmarty Színház előadásában a főszereplő mellett kiváló színészi alakításokat láthatnak a Kossuth-díjas Gáspár Sándortól, Radnai Csillától, Krisztik Csabától, Földes Esztertől. Július 12-én egy beszélgetésre kerül sor Kovács András Ferenc kiváló költővel, esszéíróval, műfordítóval a Shakespeare-hez fűződő viszonyáról és saját költői pályájáról. Az est házigazdája Elek Tibor irodalomtörténész. A Shakespeare Fesztiválon másodszor rendezik meg a Fringe Fesztivált, ahol utcaszínházi produkciókat nézhetnek meg, de ezeken kívül még sok más program is lesz, filmeket láthatnak és még Shakespeare korabeli menüsort kóstolhatnak a Patrióta étteremben. A végleges program júniusban jelenik meg. Bővebb információ: www.shakespearefesztival.hu.

Hetedik alkalommal rendezik meg a nagy népszerűségnek örvendő Irodalmi Humor Fesztivált július 13-án a várszínpadon, ahol neves kortárs  magyar költők, írók, drámaírók olvassák fel egyenként az arra az alkalomra írt humoros írásaikat, amelyet kellemes jazz zene köt össze. Az idén is sikerült jónéhány nagy nevet elhívni a humor, a szatíra, a slam-poetry jeles képviselőiből. Így hallhatják Hartay Csaba, Győrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Márton László, Pion István, Simon Márton, Tóth Krisztina, Székely Csaba, Szálinger Balázs, Vörös István írásait, a zenét a kitűnő zongorista Rozsnyói Péter szolgáltatja. A magyar abszurd humor vitathatatlanul legnagyobb sztárjai a L’art pour L’art Társulat tagjai Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt, Szászi Móni. Új produkciójuknak tapsolhatnak július 14-én a Várszínházban a tószínpadon, amelyet A postás, aki megeszi a leveleket címmel adnak elő.

Orosz István Kossuth-díjas grafikusművészt sokan a legjobbnak tartják a műfajában. Az ő műveiből rendeznek egy nagy kiállítást a Gyulai Várszínház Kamaratermében, a Kossuth utca 13. szám alatt. A megnyitóra július 15-én kerül sor, a tárlatot augusztus 9-ig lehet ingyenesen megtekinteni. A gyulai kiállításán plakátok és grafikák láthatók egy átfogó válogatás keretében Áttűnések címmel. A  művész bravúros technikával elkészített anamorfikus rajzaira az a jellemző, hogy többértelműek, attól függően, mit lát bele a néző, egyik formából áttűnnek a másik formába megtöbbszörözve a rajzok jelentését.

Ratkó József veretes verses nyelvezetén megírt történelmi drámáját, a Segítsd a királyt! 1996-ban már láthatták a Gyulai Várszínház nézői. Az István királyról szóló mű azt a történelmi pillanatot járja körül, amikor váratlanul meghal Imre herceg, a királyi trón várományosa, és dönteni kell arról, merre menjünk, hová álljunk? A magyarság ezeréves sorsát tükrözi vissza a darab, a nemzet sorsáról kell dönteni. Az előadás most a Nemzeti Színház és a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház közös produkciójában lesz látható július 15-én a várszínpadon. Kitűnő színészek szerepelnek a vendégjátékban. A főbb szerepekben a Jászai-díjas Szalma Tamást, a Kossuth-díjas Kubik Annát, Bicskei Istvánt és a Jászai Mari-díjas Szélyes Imrét láthatják. A rendező Csikos Sándor Érdemes művész.

Szép Ernő: Lila ákác című, mára már klasszikussá vált szerelmes históriáját július 17-én a beregszászi Illyés Gyulai Magyar Nemzeti Színház művészei játsszák el a várszínpadon. A kárpátaljai társulat minden évben visszatérő fellépője a gyulai nyárnak. A vidám, szép történetet Katkó Ferenc állította színpadra, és ahogy ez megszokott volt eddig is, a darabban a társulat minden tagja szerepet kapott.

A XXIV. Gyulai Vár Jazz Fesztivál sztárokat vonultat fel július 18-án. A Hammond-orgona királya Joey De Francesco, akit már 17 évesen meghívott a lemezfelvételre Miles Davis 1989-ben, az Amandla című albumára. A virtuóz orgonista évek óta nyeri meg a kritikusok és rajongók szavazólistáit a legfontosabb jazz szaklapokban, így a világ vezető folyóiratában, a Down Beatben is. Több lemezt készített a legendás gitárossal John McLaughlinnal is. Többször jelölték Grammy-díjra különböző kategóriákban. Játéka a dallamos swing és blues zenére épül, amely népszerűvé teszi a hallgatóság széles rétegében. A gyulai fesztiválra trió formációban érkezik az amerikai muzsikus, és orgonajátéka mellett megszólaltatja trombitáját is, amelyen szintén kiválóan játszik. Egy csodálatos hangú, amerikai fekete jazz, soul, blues énekesnőt is meghallgathatnak a fesztiválon. Joan Faulkner jelenleg Németországban él, a 70-es években Frank Farian fedezte fel, így hamarosan a Boney M-ben is szerepelt és a Milli Vanillihez is hangját adta, 1989-ben elnyerte a német Artist of the Year díjat, joggal nevezik Németország legjobb hangjának. A neves, Svájcba, majd Németországba települt magyar jazz zongorista, Csík Gusztáv felesége, így kaptak most meghívást férjével a gyulai fesztiválra. Csík Gusztáv 1943-ban Egerben született, Zeneakadémiát végzett. Az egyik legnagyszerűbb magyar jazz zongoristának számított, aki Pege Aladárral játszott együtt. A 70-es években települt külföldre, ahol neves európai és amerikai jazz muzsikusokkal játszik rendszeresen. Gyulán feleségével, Joan Faulknerrel lép fel duóban. A Tavalyi év jazz albuma a Tóth Viktor Arura Trió CD-je lett, amelynek a címe: Szemed kincse. Tóth Viktor szaxofonos együttese szerencsésen egyesíti a magyar népzene és a jazz lényegét. A trióban két kiváló, virtuóz muzsikus a társa, a bőgős Orbán György és a cimbalmos Lukács Miklós. A jazz fesztiválon ismét fellép a nagyszerű helyi jazz nagyzenekar, a Gyulai Big Band Kepenyes Pál vezetésével.

Tizedik alkalommal rendezik meg a Vár Blues Fesztivált július 19-én. A fesztiválon kiváló blues muzsikusokkal találkozhatnak a műfaj kedvelői. Maggie Bell skót énekesnőt a brit Janis Joplinnak is hívták hasonló hangja miatt, aki 1971-ban az Év énekesnője címet is elnyerte a szigetországban. Maggie Bell dolgozott a Stone The Crows együttessel, John Lord Blues Projecttel, a The British Blues Quintettel és kilenc szóló lemezt jelentetett meg. A 2. albumán Jimmy Page gitározott. Karrierje egyik csúcsa, hogy ő nyithatta meg a Led Zeppelin legendás koncertjét New Yorkban a Madison Square Gardenben. Őt hallhatják a gyulai fesztiválon, akit neves brit blues zenészekből álló együttes kísér a Norman Beaker Blues Trió. Norman Beaker gitáros és társai, John Price basszusgitáros, Steve Gibson dobos a legfontosabb brit blues muzsikusokkal játszottak pályafutásuk során: Eric Burdon, Chris Farlowe, Alexis Korner, Robert Plant, Jack Bruce, Van Morrison. A gyulai fesztivál kiemelt sztárvendége lesz Hobo, aki az idén februárban töltötte be a 70. életévét. A Hobo és Bandája koncertjén a legendás énekes, szövegíró mellett fellépnek legkedvesebb zenész barátai is. A jubileumi koncerten áttekintést kaphatunk a nagyszerű előadó 50 éves pályafutásából. Szabó Tamás kiváló szájharmonikás újjáalakult zenekara is vendég lesz a fesztiválon a Mojo Workings. Az együttes idén februárban jelentette meg a Long step című albumát, amelyen az akusztikus hangszereknek is nagy szerepük van a különleges blues-jazz-folk hangzás elérésében. A fesztivál negyedik fellépője a 2006-ban alakult Jack Cannon zenekar. A kvartett formációban játszó zenekar gitár-basszusgitár, szájharmonika-dob hangszerekkel áll színpadra.

Július 27-én egy világhírű művészt és egy különleges zenekart hallgathatnak meg a komolyzene kedvelői a gyulai várszínpadon. Vásáry Tamás a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas zongoraművész karmester 1933-ban született. Csodagyerekként rendszeresen koncertezett, 14 évesen megnyerte a Zeneakadémia Liszt versenyének díját. A diploma megszerzése után külföldi karrierje is elkezdődött, több nemzetközi verseny díjazottja lett. A világ legnevesebb koncerthalljaiban lép fel Londontól-New Yorkig. Számtalan világhírű zenekarral, karmesterrel, muzsikussal játszott, készített lemezeket. Karmesterként több mint 100 zenekarral dolgozott a Berlini Filharmonikusoktól a Royal Philharmonic Orchestráig. Több nagyzenekar igazgatója volt. Nemcsak játszik és vezényel, hanem szívesen beszél is a zenéről. Évek óta vezeti a világ minden részéről érkező, tehetséges zeneakadémistákból álló Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekart, akiknek évenként mesterkurzust tart Debrecenben. Az idei együttzenélést nemzetközi koncertkörút követi, amelynek egyik állomása Gyula lesz július 27-én. A Várszínház felkérésére elhangzik a koncerten Erkel Ferenc: Hunyadi László nyitánya, valamint hallható lesz Kodály Zoltán: Galántai táncok című műve és Csajkovszkij: V. szimfóniája.

Július 28-29-én egy népszerű musicalt nézhetnek meg a Geszti Péter dalszövegeire, Békés András dramaturgiájára, Dés László zenéjével megírt A dzsungel könyvét, amelynek szinte minden száma az elmúlt 17 évben sláger lett. Horgas Ádám rendezésében a szombathelyi Weöres Sándor Színház és a Békéscsabai Jókai Színház közös produkciójában nézhetik meg az előadást a tószínpadon. Nagyszerű színészek és énekesek lépnek fel a darabban, így látható lesz Szomor György, Gubik Petra, Nagy Róbert, Kara Tünde, Nagy Erika, Gulyás Attila.

Augusztus 1-2-án az egyik legszórakoztatóbb magyar regény színpadi feldolgozását nézhetik meg, Rideg Sándor: Indul a bakterház című komédiáját a tószínpadon. A székesfehérvári Vörösmarty Színház vendégjátékában láthatják a népszerű művet Bereményi Géza remek szövegátdolgozásában. A színpadon nagyszerű színészek játsszák a kultikus figurákat, Gáspár Sándor, Kubik Anna, Derzsi János, Sághy Tamás, Závodszky Noémi. Az előadást Bagó Bertalan rendezte.

Augusztus 6-án folytatódik a Kortárs felolvasószínházi sorozat, amely már öt éve tart. Az idén a neves drámaíró, Szakonyi Károly új művével, a Két nő című komédiával ismerkedhetnek meg, amely két nőről szól, akik a villamoson véletlenül találkoznak és megelevenedik a nézők előtt az életük, a mai magyar valóság.

A hathetes fesztivál egy musical slágerrel fejeződik be. G. B. Shaw: Pygmalion című regényéből készült a My Fair Lady című zenés darab, amely az elmúlt ötven évben a világ legtöbbször játszott musicalje lett. A budapesti Magyar Színház gyulai vendégjátéka tulajdonképpen premier lesz, mivel ebben a szereposztásban először látható a repríz bemutató. Az előadás érdekessége, hogy Sík Ferenc – a Gyulai Várszínház korábbi igazgató-főrendezője – egyik utolsó rendezése volt ez az előadás az akkori Nemzeti Színházban. 1994 óta játsszák folyamatosan ezt a darabot, most Harangi Mária rendező felújításában kerül színre. Az új szereposztás parádés, a címszerepben Mahó Andreát láthatják – aki a minap José Curával adott egy sikeres koncertet a budapesti sportarénában – mellette Hirtling István és Szacsvay László játssza a másik két főszerepet. Látható az előadásban Dániel Vali, Jegercsik Csaba, Benkő Nóra, Rancsó Dezső, Szűcs Sándor, Szatmári Attila, Simon András.

A Gyulai Várszínház 52. évadának végleges műsora 2015. júniusában jelenik meg, amelyben még több előadással egészül ki a gazdag program.

A Gyulai Várszínház szlogenje az idén is: Nyáron színházba Gyulára várom.

Bővebb információ: www.gyulaivarszinhaz.hu

Bővebben...

Kezdődik a kamaratermi szezon – Október a Gyulai Várszínházban

A sikeres 51. nyári évad után ismét lesznek előadások a Gyulai Várszínház Kossuth utcai Kamaratermében. Októbertől márciusig hetente egy-egy programot szerveznek, neves művészek meghívásával tartanak színházi előadásokat, önálló esteket, koncerteket, rendeznek kiállításokat. Az 1996 óta működő Kamarateremben fellépett már a magyar színházi szakma színe-java, neves magyar és külföldi művészek koncerteztek különböző műfajokban. A 2014/2015-ös szezonban is lehet kamaratermi bérletet váltani, amellyel kedvezményesen megtekinthetők az előadások. A műsor összeállításánál egy dologra figyelnek, csak színvonalas produkció kerülhet a kamaraterem közkedvelt színpadára.

Október 8-án 18.30 órakor egy rendhagyó kiállítás nyílik a Kamaragalériában. Bokor Ildikó grafológus évek óta gyűjti a Gyulai Várszínházban fellépő művészek kézírását, amelyekről elemzéseket is készített. Ezeket eljuttatta a művészeknek is, akik hozzájárultak, hogy kiállítsa őket. A több éves munka eredményeként egy gazdag névsor állt össze azokból a művészekből, akiknek az írásait Bokor Ildikó elemezte. Mások mellett Rudolf Péter, Csákányi Eszter, Eperjes Károly, Halmos Béla, Trokán Péter, Miklósa Erika, Felméri Péter, Tompos Kátya, Makranczi Zalán kézírásainak elemzése tekinthető meg november 15-ig a Grafológiai művészportrék című kiállításon.

Október 8-án, 19.00 órakor egy gyulai sikerdarab látható a Kamarateremben. 2012. nyarán mutatta be a Gyulai Várszínház a Hamvas Béla – Márai Sándor – Weöres Sándor írásaiból összeállított Füveskönyvek – Az Élet nagy kérdései című felolvasó színházi estet a Ladics-házban. A gyulai három előadás után egy hosszú sikerszériát élt meg a darab, hiszen eddig 11 városban játszották határon innen és túl. Felléptek vele Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden. Ekkor következet be Helyey László váratlan halála. Sokáig kérdéses volt az előadás folytatása, de a felkérések miatt a továbbjátszás mellett döntöttek. Helyey Lászlót Dunai Tamás Érdemes Művész követte, aki továbbvitte az előadás főszerepét. Vele játszották a darabot Veszprémben, Pécsen, Nyíregyházán, Tiszalökön. Határon túl eljutottak: Aradra, Temesvárra, Nagybányára és Márai szülővárosába Kassára is. Mindenütt hatalmas siker fogadta a különleges előadást, amelyben Dunai Tamás mellett fellép az Erkel Ferenc-díjas zongoraművész Binder Károly és a keleti táncok avatott előadója Barkóczi Beáta. Novemberben a budapesti Nemzeti Színházban lesz vendégjátékuk. Gyulán most láthatják először Dunai Tamással a sikerdarabot, a Füveskönyveket.

Október 14-én a humoré lesz a főszerep. Dolák-Saly Róbert évtizedek óta állócsillag a magyar abszurd humor palettáján. Énekesként kezdte, majd a L’art Pour l’art együttes tagjaként lett igazán népszerű, mint humorista. Az általa megtestesített figurák: Pandacsöki Boborján, Naftalin Ernő, Leopold, Anti-bácsi – az Öreg vagy a diafilmekhez írt szövegek mind a műfaj klasszikusai lettek. Ezekből nyújt át egy válogatást Dolák-Saly Róbert az önálló estjén. Lesz abszurd humor, diafilmvetítés és dalok. Az előadás címe: Pedig de!

Október 15-én folytatódik a művészfilmeket bemutató Filmklub. Fellini 1976-ban készült filmjét a Casanovát láthatják ezen az estén. Az Oscar-díjas, BEFTA – díjas film a nagy olasz rendező egyik leglátványosabb alkotása, nem véletlenül kapott Danilo Donati több díjat a fantasztikus jelmezekért. Fellini ebben a filmben a nagy nőcsábász, művészetekben és tudományokban jártas velencei kalandor Casanova életét dolgozta fel. A neves férfi beutazta Európát, kora híressége lett, aki megannyi csábítása ellenére sem talált rá az igazi szerelemre, annál inkább vált az érzéki örömök hajszolásának a rabjává. Fellini célja az volt a film elkészítésével, hogy egy olyan
tökéletes alkotást hozzon létre, amelyben mintha minden képkocka egy-egy gondosan megtervezett festmény lenne, rajta az emberekkel és a környezettel. A film főszereplője a neves kanadai színész, Donald Sutherland. Mellette több száz színész és statiszta tűnik fel a filmben, akik mindannyian jellegzetes fellinis karakterek, hossza válogatás után kerültek be az alkotásba. A Casanova Fellini első posztmodern filmje, amely méltó párja a Satyricomnak és a többi neves filmeposznak.

Október 21-én 19.00 órakor egy különleges könnyűzenei koncertre kerül sor, amikor Szabó Balázs és Bandája lép fel. Az utóbbi évek egyik legkellemesebb meglepetés zenekara a Szabó Balázs és Bandájának a feltűnése. Cseh Tamás méltó utódja, a folk és a rock zene minőségi ötvözete, a Ghymes együtteshez hasonló hangzásvilággal, költői szövegekkel. Három sikeres CD-t adtak ki, a legutóbbit az idén Élet elvitelre címmel. Ennek lesz a lemezbemutató koncertje most a Kamarateremben, de elhangzanak majd más népszerű számok pl.: Bájoló, amelyet több mint egymilliószor töltöttek le a YouTube-ról. Szabó Balázs 1978-ban született énekes, dalszerző, szövegíró, bábszínész és mesemondó. Népzenészként kezdte, amely stílus a rock mellett most is meghatározó zenéjében. Zongorázni tanult, de rengeteg hangszeren játszik így hegedűn, gitáron, kavalon, furulyán, ütőhangszereken. Először bábszínészként dolgozott, majd megalakította a népszerű Suhancos együttest, amellyel két lemezt adtak ki. 2009-ben hozta létre a saját zenekarát, akikkel most Gyulán is játszik. Egyedi zenéjüket nevezhetjük alternatívnak, folknak, pop-rocknak, de a jazz is hatott rájuk. A nyári Nagy – Szín – Pad televíziós könnyűzenei versenyen harmadik helyet értek el, így meghívást kaptak a legnagyobb hazai fesztiválokra: Volt, Sziget. Gyulai fellépésük igazi csemege lesz az igényes könnyűzene rajongóinak.

Október 28-án egy vidám színházi előadást tekinthetnek meg Pacalpörkölt sok zafttal – Elling és Kjell címmel. Az idei Vidor Fesztiválon is sikerrel mutatkoztak be, ahol a két főszereplő Őze Áron és Kedvek Richárd különdíjat kaptak kitűnő alakításukért. Axel Hellstenius norvég szerző kortárs darabja Oslóban játszódik, ahol az elmegyógyintézetből éppen kiengedett két férfi Elling és Kjell egy új lakásba költözik, hogy elkezdjék visszailleszkedésüket a társadalomba. Vidám, kedves, szívbemarkoló történet két barátról, akik megpróbálják megtalálni helyüket a társadalomban. És természetesen feltűnik a színen egy felettük lakó szomszédnő, Reidun is.

Bővebben...

Véget ért a X. Shakespeare Fesztivál Gyulán

A július 3. és 13. között Gyulán megrendezett jubileumi Shakespeare Fesztiválon 4600 néző tekintette meg a hét országból érkezett 33 programot. Az első napon, a Szentivánéji álom Nemzeti Színházzal közös premierje után a magyar és a külföldi előadások is telt házat vonzottak.

A fesztivál művészi csúcspontjait a bemutató mellett a Szentpétervári Balti Ház Fesztivál Színház Luk Perceval által rendezett Macbeth előadása, illetve a Szabadkai Népszínház Magyar Tagozatának Macbeth előadása jelentette. Fellépett a londoni Shakespeare’s Globe Színház egy komédiával, és láthattak chilei, szerb és lengyel előadásokat is. Először rendezték meg a Fringe Fesztivált, ahol utcaszínházak produkcióit nézhettek meg és koncerteket hallgathattak. Vetítettek filmeket, volt egy kétnapos nemzetközi konferencia, amelyen neves Shakespeare kutatók és középiskolai tanárok, diákok is részt vettek. A szonetteket jazz, pop, klasszikus és kortárs zenei műfajban is előadták a meghívott művészek. Középiskolásoknak workshopot szerveztek, Shakespeare korabeli menüsort is megkóstolhattak az egyik étteremben. A fesztivál szervezői sikeresnek ítélik meg az idei fesztivált.

Gyula, 2014. július 12.

Bővebben...